JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4
DE BARCELONA

PROCEDIMENT ABREUJAT
Actuacions: 352/2008 Secció: C

Part Actora: COMINUTAT DE PROPIETARIS AV. BARCELONA
Lletrat de la part Actora: LLUÍS GALLARDO FERNÁNDEZ

Part Demandada: AJUNTAMENT DE BARCELONA
Lletrat de la part demandada: LLETRAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Expedient administratiu: Exptes. 10-2007-0090 i 10-2007-00606

SENTÈNCIA NÚM. 255/2010

Barcelona, 15 de juliol de 2010
Montserrat Figuera Lluch, magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu núm 4 de Barcelona, he vis aquestes actuacions del recurs contenciós administratiu que s'han seguit a instància de COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. BARCELONA contra AJUNTAMENT DE BARCELONA.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. La comunitat de Propietaris de l'Avinguda, núm. de Barcelona formula recurs contenciós administratiu contra la inactivitat administrativa per falta d'execució material de l'acte ferm dictat el 24 de desembre de 2007 pel Gerent del districte de Sant Martí de l'Ajuntament de Barcelona que -entre d'altres extrems- ordenava al titular de la llicència municipal l'obertura d'establiments, senyor, el cessament en el termini de 48 hores de l'activitat de bar amb restauració menor que exerceix al local baixos de l'Avinguda, de Barcelona, sota el títol "Kebbab cómida rápida" mentre no disposi de l'autorització o llicència municipal, i de control inicial, o hagi presentat comunicació prèvia.

Segon. Un cop reclamat l'expedient administratiu, se l'ha sotmès a vista a la part actora per poder fer les al·legacions a l'acte de la vista d'acord amb el que preveu l'article 78 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA).
Les actuacions han quedat concluses i es mana que es portin a la vista per a sentència.

Tercer. En aquest procediment s'han respectat el tràmits legals.


FONAMENTS DE DRET

Únic. Consta a les actuacions que l'Ajuntament de Barcelona, Gerència del Districte de Sant Martí, en data 24 de desembre de 2007 dictà la resolució per la qual s'ordena a, com a titular de l'activitat consistent en bar a restauració menor 12/35.b2.3.2.1 ubicada en Av., baix, el cessament en l'activitat esmentada, en el termini màxim de 48 hores des de la recepció d'aquesta resolució, mentre no disposi de l'autorització o llicència municipal, i de control inicial, o hagi presentat la comunicació prèvia, així com requerir a l'esmentat titular que, en el termini de dos mesos, procedeixi a sol·licitar l'autorització o llicència municipal, o a presentar la comunicació prèvia, o el control inicial, si escau, en el cas que l'activitat sigui susceptible de legalització i amb advertiment que, si incompleix l'ordre de cessament, es podrà procedir a la imposició de multes coercitives reiterades per un import de 601,01 euros cadascuna, i a l'execució subsidiària mitjançant precinte de l'activitat o instal·lació, com a mitjans d'execució forçosa de l'ordre assenyalada, d'acord amb els articles 53.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer d'intervenció integral de l'administració ambiental i 111.2 de l'OMAIIAA. Tot això sense perjudici d'incoar el corresponent expedint sancionador.

No consta a les actuacions que l'Ajuntament de Barcelona -que no ha comparegut a la vista d'aquest recurs tot i que ha estat citat en forma- hagi procedit a l'execució del total contingut d'aquesta resolució a la vista del contingut de la inspecció del Cap de Departament de llicències del Districte de Sant Martí de data 12 de novembre de 2008 -que es troba als folis 101 i 102 de l'expedient administratiu- i de la compareixença de data 14 de novembre de 2008 -foli 103 de l'expedient administratiu- on consta que a la vista de l'informe de la inspecció el control inicial de l'activitat no és favorable "ya que dispone de 7 botellas de butano como fuente de calor, las cuales no están autorizadas en la licencia del expediente 10-2007-0090, y en el momento de la inspeción no preseta ninguna documentación que autorice la utilización del gas. 2. por ello no puede utilizar gas ya que no tiene legalizado el suministro de gas en este local y se compromete a que desde este momento retirará todas las botellas de gas butano del local......3. Para la utilización de gas deberá legalizar el suministro y pasar un nuevo control inicial en el que quede definido el tipo de combustible a utilizar...". per això i d'acord amb la documentació que composa l'expedient administratiu aportat per la demandada, l'activitat no ha superat el control inicial, per qual cosa la demandada en permetre l'activitat en aquestes circumstàncies no ha donat compliment a la seva resolució de data 20 de desembre de 2007. En conseqüència i a tenor del previst per l'article 29.2 de la LJCA procedeix estimar aquest recurs i condemnar l'Ajuntament de Barcelona, Gerència del Districte de Sant Martí, per a que en el termini més breu possible endegui i desenvolupi totes les actuacions administratives necessàries per a portar a terme l'execució material de l'acte administratiu consistent en la resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí, de 24 de desembre de 2007 (doc.2), procedint, si escau, a l'execució forçosa subsidiària per precintament de l'establiment referenciat ubicat al local baixos de l'Av., de Barcelona, titularitat del Senyor. Procedeix així mateix imposar a l'Administració demandada el pagament de les constes processals causades en aquest recurs de conformitat amb el previst a l'article 139.1 de la LJCA atesa l'obligació de l'administració de donar compliment als seus actes.


DECISIÓ

Primer. Condemnar a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència del Districte de Sant Martí, per a que en el termini més breu possible endegui i desenvolupi totes les actuacions administratives necessàries per a portar a terme l'execució material de l'acte administratiu consistent en la resolució de la Gerència del Districte de Sant Martí, de 24 de desembre de 2007 (doc. 2), procedint si escau, a l' execució forçosa subsidiària per precintament de l'establiment referenciat ubicat al local baixos de l'Av., de Barcelona, titularitat del senyo.

Segon. Imposar a l'Administració demandada el pagament de les costes processals causades en aquest recurs.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts comparegudes i feu-los saber que contra la mateixa es pot interposar un recurs d'apel·lació en el termini dels quinze dies següents a la seva notificació.

Així ho disposo, ho mano i ho signo, Montserrat Figuera LLuch, magistrada jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.


PUBLICACIÓ. La magistrada jutge ha llegit i publicat la sentència anterior el dia de la data en audiència publica. En dono fe.