Jutjat Contenciós Adminstratiu núm 5
de Barcelona
Ronda de la Universitat, 18, 5a. Planta
08007 Barcelona

Recurs núm.: DF 562/2011 A
Part actora: GRG
Part demandada: AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA


SENTENCIA N° 141/2011

Barcelona, 13 de maig de 2011
Margarita Cuscó Turell, magistrada jutgessa del Jutjat contenciós Administratiu n° 5 de la Província de Barcelona, he vist el recurs promogut per GRG contra AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Antecedents
Primer.-
El dia 26 d'octubre de 2010 va entrar en el Deganat dels Jutjats contenciosos administratius l'escrit d'interposició d'aquest recurs plantejat d'acord amb el procediment especial de defensa jurisdiccional dels drets fonamentals i llibertats públiques previst a l'article 114 i següents de la Llei jurisdiccional. L'actora esmenta com drets fonamentals infringits el dret e la intimitat personal i familiar (article 18.1 CE), i el dret a la inviolabilitat del domicili (article 18.2 CE).
En data 13 de desembre de 2010 la recurrent va formular demanda, mitjançant la qual va demanar sentència que declari la inactivitat de l'Ajuntament d'Esparreguera en la correcta disciplina i prevenció de les immissions sonores causades per l'activitat de restauració que s'exerceix a l'aire lliure del c. Arbres, 18 per part de l'establiment "Bar Cal Milú"; que es declari la lesió dels drets fonamentals de l'actor a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili per causa de la inactivitat administrativa de l'Ajuntament demandat enfront del soroll provocat pel funcionament durant el període nocturn per part de l'activitat de restauració referida; i es declari l'obligació de l'Ajuntament d'Esparreguera d'adoptar en el termini mes breu possible totes les mesures adients pel cessament de l'escreix de soroll premés a l'exterior i a l'interior de l'habitatge del demandant. escreix de soroll provocat per dita instal·lació, condemnant a l'Ajuntament d'Esparreguera a portar a terme l'execució subsidiària -per precinte cautelar o preventiu de les instal·lacions causants del soroll ambiental- del referit cessament en cas d'incompliment per part del responsable de l'activitat contaminant i amb la finalitat de preservar els drets fonamentals de l'actora a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili.
Fonamenta les anteriors pretensions en el fet que la recurrent resideix a l'habitatge del C. Arbres, i confrontant directament amb la façana de llur habitatge es troba emplaçat el Bar Cal Milú al c. Arbres, 18 . Durant les temporades estiuenques (maig a octubre, aproximadament) el titular d'aquesta activitat implementa al vial públic adjacent a la façana de llur edifici taules i cadires sense cap element que eviti o pal·liï les emissions sonores. Dita activitat de restauració s'empara en les autoritzacions expresses de l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Esparreguera que s'atorguen a l'interessat des de l'estiu de l'any 2007. Dita activitat ja de per sí sorollosa s'allarga fins més enllà de la mitja nit i suposa una important contaminació acústica que supera el límit màxim de soroll admissible, fins el punt de violar els drets fonamentals invocats, i manifesta que l'Ajuntament en resulta responsable per la seva manca d'activitat tot i el requeriment previ a aquest procés i les denuncies del demandant.
Segon.- El Ministeri Fiscal va informar tot demanant l'estimació d'aquest recurs i que se ordeni a l'Ajuntament demandat a adoptar las mesures procedents pel cessament immediat de la vulneració dels drets fonamentals invocats i l'excés de soroll permés amb l'exterior i a l'interior del domicili de la demandant, excés provocat per les activitats desenvolupades en les instal·lacions del Bar Cal Milú La representació de l'Administració demandada va formular al·legacions en les que, després d'aportar els fonaments que va entendre escaients al seu dret, essencialment adreçats a negar la inactivitat de l'administració i l'existència de lesió de drets fonamentals, va posar de manifest mala fe per part de l'actora i va sol·licitar la desestimació del recurs. Acte seguit es va obrir la fase probatòria, i es va admetre i practicar la sol·licitada per les parts, amb el resultat que figura a les actuacions.
Tercer.- La part actora presenta escrit de conclusions el dia 5 d'abril de 2011, el Fiscal el dia 19 d'abril de 2011 i la demandada el 29 d'abril de 2011, rectificant-se en les seves respectives pretensions. Mitjançant provisió de data 2 de maig de 2011 les actuacions han quedat concluses per sentència.
Quart.- En la tramitació d'aquestes actuacions s'han acomplert les prescripcions legals.


Fets provats
Primer.-
De la documentació que integra l'expedient administratiu i de la que ha estat portada a prova es desprèn que la recurrent va denunciar davant l'Ajuntament d'Esparreguera les molèsties provocades per l'activitat annexa de terrassa desenvolupada pel Bar Cal Milú. Les denuncies es van presentar en les dates següents: 8-8-2007, 5-7-2008, 11-7-2008, 26-7-2008, 15-7-2008, 28-7-2008, 29-7.2008, 4-8-2008, 11-8-2008 i 27-7-2009. Tanmateix, consta que en data 20-9-2010 la recurrent va requerir a l'administració demandada als efectes de l'article 29.1 i 115.1 de la llei jurisdiccional amb apercebiment de recurs jurisdiccional de protecció de drets fonamentals. Acompanyava al requeriment informe de mesurament sonométric, realitzat el dia 28 i 29 d'agost 2010 del que resulta que un cop avaluat el contingut de sons causats per l'activitat d'un local d'oci nocturn "Bar cal Milú" el resultat va ser 66,0 dB(A) nocturns, segons la Llei 16/2002 i 65,7 dB(A) segons l'ordenança municipal. L'anterior requeriment no s'ha respòs.
Segon.- Consta també que, degut a les queixes de la recurrent, l'Ajuntament va realitzar diversos mesuraments sonométrics. Així:
- El 9 de desembre de 2008 la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Esparreguera emet informe en relació a les "mesures dels nivells d'immissió en l'ambient interior de la residència de la interessada i conclou que "les mesures nocturnes número 4 i 5 superen el límit de 50 dB establert per l'ordenança municipal'. Les mesures números 4 i 5 corresponen a les realitzades el dia 6 de setembre de 2008 a les 23:06 i 23:50 hores. En canvi les mesures números 1 a 3 donen uns resultats entre 41,6 i 50,6 d(B).
- El 3 de juny de 2009 es prenen mesures a les 23:40 i 23:58 que donen uns resultats de 57 i 58 dB.
- El dia 19 de juny de 2009 a les 22:37 h i 22:50h amb les finestres obertes i va donar un resultat de 66,6 i 65 Db, respectivament.
- Els dies 3 i 4 de juliol sobre les 23:30 h s'efectuen quatre noves medicions amb les finestres tancades, i donen els resultats de 57 Db, 58 Db, 57,1 Db i 57,3Db.
- L'informe de l'inspector de la policia municipal de 9 de juliol de 2009 conclou que "les mesures dels dies 3 i 4 de juliol, efectuades en base al procediment normativitzat, superen el 7Db el límits màxims establerta per la zona A." I afegeix "Que segons es desprèn de l'informe efectua't pel caporal 26, el dia 5 de juliol (...) ) la situació del carrer Arbres i la PL de la Pagesia és de certa activitat i a la terrassa del bar Milú hi ha una alta ocupació de taules, no es pot afirmar que la superació del llindars contaminació acústica pro vingui única i exclusivament de l'activitat de bar.
- Consta també a l'esmenta't informe que la recurrent els dies 27 de juny de 2009 i 29 de juny a les 22:20h va refusar ter un mesurament amb les finestres tancades.
Els dies 8 i 9 d'agost de 2009 es realitzen noves proves sonomètriques i s'extreuen les conclusions següents: "El nivell d'avaluació de la. immissió sonora es detecta a la llar (amb les finestres Obertes) és de 62 dB, i supera en 12 dB el valor límit d'immissió permés per la Llei 16/2002, que és de 50 dB".
Tercer.- En data 4 de juliol de 2009 la policia local aixeca Acta d'inspecció d'ocupació de via pública amb vetlladors al cal Milú en què consta que disposa d'autorització, compleix l'horari establert i no supera amb vetlladors l'espai autoritzat.
L'enginyer municipal en data 22 de setembre de 2009 emet informe en que se després d'analitzar els resultats de les mesures de sonometria realitzades el dia 8 d'agost de 2009 conclou:
"El nivell d'avaluació de la immissió sonora que es detecta a la llar (amb les finestres obertes) és de 62 dB i supera en 12 dB el valor límit d'immissió permès per la Llei 16/2002, que és de 50 dB.
D'altra banda, el nivell de soroll que es detecta quan l'activitat de bar roman tancada és també molt elevat (56,7 dB) Aquesta fet sembla indicar que la causa de l'elevat nivell d'immissió sonora detectat a la llar és doble: d'una banda el bar, i d'altra banda també el mateix ambient del carrer durant tota la nit". A resultes d'això proposa controlar i fer incidència en el manteniment de l'ordre públic i incoar expedient sancionador al bar donat que tot i que no es pot discriminar amb certesa la proporció de soroll que ocasiona l'activitat, és clar que té una clara incidència en l'elevat soroll percebut.
En data 19 de febrer de 2010 s'incoa expedient sancionador i l'instructor de l'expedient formula plec de càrrecs en el qual imputa la infracció consistent en "superar l'activitat de bar... els valor màxims d'immissió sonora... per no haver vetllat, amb els mitjans necessaris, perquè els usuaris, quan entren o surten del local, o estan a les terrasses no produeixin molèsties als veïns".
En data 9 de setembre de 2010 l'instructor emet proposta de resolució en el sentit d'imposar una sanció de 901 euros. No consta, però, que l'expedient hagi finalitzat amb uns resolució concreta ni menys la seva notificació i execució.
Quart.- De la prova documental practicada consistent en l'informe tècnic de mesures acústiques, encarregat per part de la actora a la mercantil LGAI Techonological Center, S.A. referent al mesurament realitzat a la finca d'autes el dia 28 d'agost a les 23:15 hores fins el dia 29 d'agost a les 6:30 hores del matí, resulta que:
"-Segons la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, el nivell d'avaluació Lar, al balcó del dormitori principal de l'habitatge ubicat al carrer dels Arbres 15, 2º-D, provocat per l'activitat que es va dur a terme a l'establiment de restauració "Bar Cal Milú", durant l'horari nocturn (66,0 dB (A)), es troba per sobre del valor límit d'immissió, en ambient exterior i període nocturn (55 dB (A)).
-Segons l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, el nivell d'avaluació Lar, al balcó del dormitori principal de l'habitatge ubicat al carrer dels Arbres provocat per l'activitat que es va dur a terme a l'establiment de restauració "Bar Cal Milú", durant l'horari nocturn (65,7 dB(A)), es troba per sobre del valor límit d'immissió, en ambient exterior i període nocturn (55 dB(A)).
Cinquè.- En darrer terme, de la prova testifical practicada en aquest procés es conclou que en lloc d'autes hi ha un local d'oci que té una terrassa a la via pública des de Setmana Santa fins setembre/octubre; que la terrassa agafa tot el carrer que és semi peatonal (a la nit ha pas de persones però no molesta, "si (que molesta) si es queden allà"). La terrassa s'utilitza fins altes hores de la matinada. Hi ha unes 30 taules o més. La testimoni manifesta que ha fet instancies a l'Ajuntament queixant-se i ha notat que desprès de les instancies, l'espai dedicat a terrassa ha disminuït però no s'han modificat els horaris.


Fonaments de dret
Primer.-
L'actora planteja aquest recurs contra la inactivitat administrativa de l'Ajuntament d'Esparreguera en evitar el soroll desmesurat provocat per l'activitat que es desenvolupa a la terrassa del bar Can Milú. S'imputa en aquest sentit una inactivitat que ve de l'any 2007, data de presentació de la primera denuncia i que vulnera els drets fonamentals de la recurrent, concretament considera infringits el dret a la intimitat personal i familiar (article 18.1 CE), i el dret a la inviolabilitat del domicili (article 18.2 CE). Aporta un informe acústic de la comprovació efectiva d'uns nivells d'immissió sonora superiors als màxims autoritzats.
Segon.- Abans de resoldre sobre el fons de l'assumpte, s'ha de recordar que el recurs d'empara judicial ordinari té per objecte segons estableix l'article 114 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, atorgar empara judicial respecta les vulneracions imputables a l'activitat o inactivitat de les Administracions Públiques, amb la finalitat de preservar o restablir els drets fonamentals i llibertats públiques als que es refereix l'article 53.2 de la Constitució. En aquest recurs la part demandant podrà fer valer les pretensions a que es refereix els articles 31 i 32 de la referida llei processal, entre les que s'integra la facultat de pretendre de l'òrgan jurisdiccional que es condemni a l'Administració al compliment de les seves obligacions en els termes en què estan establertes (STC 212-93, de 28 de juny, o STS 19-5-1997, entre d'altres).
Situats en aquest punt, cal tenir en compte la doctrina continguda a la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 18 de juliol de 2002, segons la qual "La ley pretende superar, por tanto, la rigida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la protección del dercho fundamental o libertad pública no será factible en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos". Ara bé una cosa és que en aquest procés especial es pugui examinar l'eventual lesió de drets fonamentals des de la perspectiva de la conformitat de l'actuació administrativa amb l'ordenament jurídic, diguem de legalitat ordinària i una altra de molt diferent que s'examinin al mateix temps i s'obtinguin en el mateix procés dos pronunciaments diferents, un, declaratiu obre si s'ha produït o no lesió de drets fonamentals i l'altre sobre si el actes impugnats són o no conformes a la legalitat ordinària. El dret que es pretén restaurar és diferent en ambdós casos (STS de 2 de març de 2007, Sala 3ª, Sec. 7ª, (recurs de cassació 791/2005).
En definitiva en el procediment especial de drets fonamentals es pretén tutelar al ciutadà de la vulneració per les autoritats públiques administratives del contingut constitucional dels drets i llibertats fonamentals, però el jutge pot examinar les qüestions de legalitat que afectin a l'ordre públic de les llibertats, segons es desprèn de l'article 121 de la llei jurisdiccional, que estableix que "la sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto administrativo incurrieran en cualquier infracción del ordenamineto jurídico incluso a la desviación de poder y como consecuencia de la misma el derecho de las susceptibles de amparo.
En el cas que ens ocupa s'impugna una situació d'inactivitat administrativa susceptible d'enjudiciament en seu contenciosa segons s'expressa la mateixa Exposició de Motius de la llei Jurisdiccional a l'assenyalar que "...las inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan también la voluntad de la administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la Ley. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contencioso-administrativos esta otras manifestaciones de la acción administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificble , tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones".
Tanmateix, l'article 25.2 de la Llei Jurisdiccional admet plenament el recurs jurisdiccional adreçat contra la inactivitat de les administracions públiques. L'article 29.1 disposa en aquest sentit que quan, en virtut d'una disposició general que no precisi d'actes d'aplicació o en virtut d'un contracte o conveni administratiu, l'administració estigui obligada a realitzar una prestació concreta en favor d'una o varies persones determinades, els que tinguin dret a aquella poden reclamar a l'Administració el compliment de l'esmentada obligació i, si en el termini de tres mesos des de la data de la reclamació, l'administració no hagués donat compliment a allò demandat o no hagués arribat a un acord amb els interessats, aquests poden deduir recurs jurisdiccional contra la inactivitat administrativa. Alhora l'article 29.2 preveu un segon supòsit d'inactivitat referit a la manca d'execució per part de les administracions dels actes propis, cas en el que el termini d'execució es redueix a un mes de la intimació per part de l'afectat.
Els recurrents van formular (en data 20 de setembre de 2010) en via administrativa un requeriment a l'administració tot apellant a l'article 29.1 LJ, pel fet d'imputar no la inexecució d'un acte ferm sinó la manca de compliment de les obligacions legals que pesen sobre l'Ajuntament, concretament les de decretar el cessament del focus emissor dels sorolls. Acompanyaven al requeriment informe de mesurament sonométric realitzat els dies 28 i 29 d'agost del que resulta un nivell d'immissió sonora en horari nocturn de 66.0 dB(A) (segons la Llei 16/2002) i 65,7 dB(A) (segons l'Ordenança municipal) quan el màxim admès és de 55 dB(A). L'anterior requeriment no ha estat objecte de resposta per part de l'administració demandada.
D'acord amb aquests paràmetres d'enjudiciament (que es centra en l'anàlisi de la hipotètica vulneració dels drets fonamentals derivada de la inactivitat de l'administració) procedeix declarar que el procediment de protecció dels drets fonamentals de la persona interessat per la recurrent, titular de l'habitatge ubicat al Carrer Arbres, del municipi d'Esparreguera, és idoni per a enjudiciar la inactivitat municipal consistent en no adoptar les mesures necessàries per a que cessin les molèsties i els perjudicis que pateix l'actora en el seu domicili, derivats del soroll provocat pel desenvolupament d'activitats de restauració a l'afectar al dret a la integritat física i a la tutela de la vida privada que es desenvolupa en el seu domicili.
La col·locació d'una terrassa al carrer es pot assimilar a una extensió de l'activitat de restauració. Per això, l'Ajuntament a banda del títol competencial relatiu al domini públic, ha de tenir en compte altres condicionants jurídics com ara la protecció del medi ambient.
El dret al medi ambient adequat implica el dret a un medi ambient acústicament no contaminat, que no s'ha de veure abatut pel desenvolupament, sense límits, d'un local o activitat a l'aire lliure. Així s'expressa la STS. Secció 5, de 7 novembre de 1990:
En cuanto a la indemnización que se reclama es patente que no tiene derecho a ella la Administración ha concedido lo que se le pedía -licencia pera apertura de un pub pero con los condicionamientos legales aplicables al caso, condicionamientos consistentes en no sobrepasar un determinado número de decibelios a fin de hacer compatible los legítimos derechos del recurrente con los no menos legítimos de los vecinos. Con la particularidad de que el de éstos a gozar de un medio ambiente adecuado es un derecho constitucional por cuyo respeto han de velar- y a ello les conmina la Constitución - los poderes públicos (art. 45). Es claro, por tanto, que el recurrente tenía que saber que si su local es al aire libre en su casi totalidad no podía pretender que ese derecho al medio ambiente adecuado -que implica, entre otras cosas, medio ambiente acústicamente no contaminado- debe verse abatido en su beneficio. Los vecinos tienen derecho al descanso y a la salud, y uno y otro se ven gravemente conculcados si no se respeta la moderación en la música ambiental En este problema del respeto por el medio ambiente -en cualquiera de sus manifestaciones, la acústica entre elles- los Ayuntamientos y. en general, todos los poderes públicos -por tanto también los Tribunales- tiene que mostrarse particularmente rigurosos, Y este Tribunal Supremo, con machacona insistencia, así lo viene recordando con apoyo precisamente en el artículo 45 de la Constitución. Y obviamente, esto no es una moda jurisprudencial más o menos pasajera, porque ante preceptos constitucionales tan claros como el citado, no hay opción distinta de la aquí postulada. Y esto sin necesidad de recordar que el grave deterioro del medio ambiente en todos sus aspectos ha transformado el problema de su conservación en un problema esencial, cuya solución es urgente e ineludible, pues muchos de sus aspectos afectan a la supervivencia, y otros, como el de la contaminación acústica a la salud y a la convivencia civilizada. Es notorio que se han elevado voces autorizadas procedentes del campo de la medicina denunciando cómo afecta al oído y al corazón el sometimiento continuado del individuo a un excesivo número de decibelios. Y lo único que hay que lamentar es que todavía haya poderes públicos que manifiesten una cierta pasividad en la adopción da medidas eficaces en defensa contra las múltiples agresiones el medio ambiente que se dan todos los días y en todas partes" (el subratllat és nostre).
La intervenció de l'administració en les terrasses i vetlladors és indubtable i depèn de si es realitzen amb una nova activitat de restauració o en una que ja disposa de les llicències.
En el primer cas, la sol·licitud de la llicència d'obertura d'establiment i d'establiment de concurrència pública de restauració ha d'incloure la terrassa o vetllador (Annex III.1 de l'ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de 30-3-2001 (OMAIA), art 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives i l'Ordenança de les activitats i dels establiments de concurrència pública d'11 d'abril de 2003 (OPEC).
En el cas d'una activitat de restauració amb llicència, com sembla ser que és el cas que ens ocupa, la inclusió de les terrasses/vetlladors en l'exercici de l'activitat comporta un canvi substancial en el desenvolupament de l'activitat en tant que ampliació de l'activitat autoritzada i, per tant, requereix una nova llicència que modifiqui la llicencià municipal d'obertura d'establiments i d'establiments de concurrència pública de restauració per tal d'incloure la terrassa o vetllador.
Tercer.- En aquesta línia, val a dir que no hi ha dubte del dret dels veïns i específicament del recurrent a gaudir d'un medi que no resulti agredit por la contaminació sonora provinent de l'exercici d'activitats econòmiques. Cal constatar en aquest punt la responsabilitat municipal en mataria de contaminació acústica derivada de les potestats de policia ambiental i disciplina d'activitats incisives del medi ambient i la salubritat pública que li encomana l'article 66.3.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 «abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 68.1 .b) de la Llei 15/90, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i la mateixa Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Per tant, no hi ha dubte tampoc de les potestats que ostenta l'Ajuntament per intervenir a l'àmbit de la contaminació acústica derivada de l'exercici d'activitats econòmiques com és el cas que aquí ens ocupa i la possibilitat que li atorga la legislació d'adoptar mesures cautelars de cessament de l'activitat en el si d'un procediment que tendeixi a protegir la legalitat ambiental o en el transcurs del procediment sancionador.
Tampoc hi ha dubte que les esmentades potestats constitueixen cadascuna d'elles un autèntic deure jurídic d'actuació (article 12.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre), deure del que deriva un correlatiu dret dels ciutadans afectats donat que aquest és el contingut legalment definit del dret al gaudi del medi ambient establert a l'article 45 de la Constitució Espanyola.
Ultra l'anterior, és un fet admès que un nivell de soroll excessiu, periòdic (període estival i caps de setmana) i no esporàdic com el que s'ha acreditat en aquest procés afecta la qualitat de vida de les persones en detriment del dret fonamental a la intimitat personal i familiar en l'àmbit domiciliari (article 18.1 CE) i a la inviolabilitat del domicili (article 18.2 CE).
La jurisprudència constitucional determina la concurrència de tres notes característiques perquè el fenomen del soroll tingui rellevància constitucional: l'exposició perllongada a un nivell de soroll qualificat d'evitable i insuportable; la impossibilitat o dificultat del lliure desenvolupament de la personalitat; i l'existència duna lesió o un perjudici que prové d'una acció o omissió atribuïble a un ens del sector públic.
En aquest sentit es pronuncien, entre d'altres, la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de 16 de novembre de 2004, les sentències del Tribunal Constitucional n° 119/01, n° 191/01, i n° 16/04, la sentència del Tribunal Suprem de 10 d'abril de 2003 i també les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de juliol de 2002 i de 10 de febrer de 2005.
La sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de maig constitueix un exponent important de la doctrina jurisprudencial que invoca expressament la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans recollida en les sentències de 21 de febrer de 1990 (TEDH 1990. 4) (cas Powel i Rayner contra el Regne Unit), de 9 de desembre de 1994 (TEDH 1994, 3) (cas López Ostra contra el Regne d'Espanya) i de 19 de febrer de 1998 (TEDH 1998, 2) (caso Guerra i altres contra Itàlia). De la doctrina continguda en aquesta sentencia convé aquí destacar, com assenyala la STS, secció 7ª, de 10 d'abril de 2003:
"Que como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más intima, por lo que el objeto especifico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio fisico en si mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita
Que este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad.
Que habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental de que se viene hablando no solo frente a las injerencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada
El ruido pueda llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental)
Que ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.
Y que debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida"( el subratllat és nostre).
La STC 11/01, de 24 de maig, segons cita la sentència dictada pel TSJ de Balears de 11-12-2001, condensa la interpretació constitucional sobre el conflicte que ens ocupa en els termes següents:
"En relación con el derecho fundamental a la integridad física y moral, este Tribunal ha tenido ocasión de señalar que su ámbito constitucionalmente garantizado proteja "la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular" (SSTC 120/1990, de 27 de junio [RTC 1990, 120], F. 8; 215/1994, de 14 de julio [RTC 1994, 215], F. 4; 35/1996, de 11 de marzo [RTC 1996, 35], F.3, y 207/1996, de 15 de diciembre [RTC 1996, 207], F.2).
Por lo que se refiere al derecho a la intimidad personal y familiar, hemos declarado reiteradamente que tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad (por todas, SSTC 144/1999, de 22 de julio [RTC 1999, 144], F.8 y 292/2000, de 30 de noviembre [RTC 2000, 292], F.6). Igualmente, hemos puesto de relieve que este derecho fundamental se halla estrictamente vinculado a la propia personalidad y deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce (STC 202/1999, de 8 de noviembre [RTC 1999, 202], F. 2 y las resoluciones allí citadas) e implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (STC 186/2000, de 10 de julio [RTC 2000, 186], F. 5).
Por último, este mismo Tribunal ha identificado como "domicilio inviolable" el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima -por todas, STC 171/1999, de 27 de septiembre (RTC 1999, 171), F. 9 b)-. Consecuentemente, hemos señalado que el objeto específico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como también lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita (STC 22/1984, de 17 de febrero [RTC 1984, 22], F. 5).
Partiendo de la doctrina aquí expuesta en apretada síntesis, debemos señalar que estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto, habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero [RTC 1994, 12], F. 6), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se refleja en las Sentencias de 21 de febrero de 1990 (TEDH 1990, 4), caso Powell y Rayner contra Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994, 3), caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998 (TEDH 1998, 2), caso Guerra y otros contra Italia.
En efecto, el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas). Consecuentemente, procede examinar, siempre en el marco de las funciones que a este Tribunal le corresponde desempeñar, la posible incidencia que el ruido tiene sobre la integridad real y efectiva de los derechos fundamentales que antes hemos acotado, discerniendo lo que estrictamente afecta a los derechos fundamentales protegibles en amparo de aquellos otros valores y derechos constitucionales que tienen su cauce adecuado de protección por vías distintas.
Sexto. Este tribunal ha sido en todo momento consciente del valor que por virtud del art. 10.2 CE ha de reconocerse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y tutela de los derechos fundamentales (por todas STC 35/1995, de 6 de febrero [RTC 1995, 35], F. 3). En lo que ahora estrictamente interesa, dicha doctrina se recoge especialmente en las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia. En dichas resoluciones se advierte que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art. 8.1 del Convenio de Roma. (SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, & 51, y de 19 de febrero de 1998, & 60).
Dicha doctrina, de la que este Tribunal se hizo eco en la STC 199/1996, de 3 de diciembre (RTC 1996, 199) (F. 2), debe servir, conforme proclama el ya mencionado art. 10.2 CE, como criterio interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC 303/1993, de 25 de octubre [RTC 1993, 303] F. 8). En el bien entendido que ello no supone una traslación mimética del referido pronunciamiento que ignore las diferencias normativas existentes entre la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la antes apuntada necesidad de acotar el ámbito del recurso de amparo a sus estrictos términos, en garantía de la operatividad y eficacia de este medio excepcional de protección de los derechos fundamentales.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados, debemos emprender nuestro análisis recordando la posible afección al derecho a la integridad física y moral. A este respecto, habremos de convenir en que, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE.
Respecto a los derechos del art. 18 CE, debemos poner de manifiesto que en tanto el art. 8.1 TEDH reconoce el derecho de toda persona "al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia", el art. 18 CE dota de entidad propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales ya hemos advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquel en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima (SSTC 22/1984, de 17 de febrero [RTC 1984, 22], F. 5; 137/1985, de 17 de octubre [RTC 1985, 137], F. 2, y 94/1999, de 31 de mayo [RTC 1999, 94], F. 5).
Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.
(...)
Especialmente lúcidas son las consideraciones del Magistrado Don Manuel Jiménez de Parga en su Voto Particular Concurrente a la citada sentencia, al indicar que "la pasividad de los poderes públicos, en particular la inoperancia de los Ayuntamientos, resulta más censurable si tenemos en cuenta que las técnicas modernas facilitan la insonorización perfecta, sin que trascienda a la calle los ruidos producidos en el interior de un local (verbigracia, una sala de fiestas), o que tengas su causa en aparatos de refrigeración o de extracción de humos. Es un problema estrictamente económico. Si se superan con exceso los indicados límites de la OMS, pueden generarse comportamientos sociales agresivos, impidiendo en todo caso que los afectados puedan conciliar el sueño y disfrutar de sus domicilios en unos términos que hagan de éstos reconocibles como tales y no sólo como nichos habitacionales". (el subratllat és nostre).
Doctrina recollida pel TSJ Catalunya, sec. 2ª, en sentència de 18-07-2002, núm. 857/2002 que afegeix:
"Conforme la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Sentencia 384/1998, de 6 de abril, ha establecido la doctrina de que la Administración debe preservar el domicilio privado de injerencias indebidas que lesionen el principio de inviolabilidad que garantiza el artículo 18 de la Constitución y está obligada a adoptar las medidas necesarias, razonables y adecuadas, para proteger el derecho a la vida privada que se produce en el interior de un domicilio mediante la emisión de órdenes de interdicción contra aquellas contaminaciones medio ambientales que afecten gravemente al bienestar físico y psíquico de las personas y lesionen su derecho a la calidad de vida" (el subratllat és nostre).
D'acord amb la sentència dictada pel TSJ de Balears d'11-12-2001:
"No obstante, lo relevante en recursos seguidos por el procedimiento especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de la persona, es que a diferencia de los mecanismos de protección jurisdiccional ordinarios, no basta con acreditar la ilegalidad de la actividad por ausencia de licencia y la inactividad municipal ante dicho supuesto, sino que es preciso acreditar unas inmisiones sonoras relevantes y reiteradas, unido a la ineficacia de la Administración contra la que se demanda. Aunque en realidad, esta ineficacia ya se desprende de la simple existencia de aquellas molestias."
En definitiva, d'acord amb aquesta doctrina cal examinar les qüestions següents:
1) Si s'aprecien en el present cas unes immissions sonores rellevants i reiterades derivades de sorolls produïts per les activitats de restauració.
2) Si l'Ajuntament demandat ha incorregut en passivitat, per no haver adoptat les mesures que podien impedir les lesions derivades del soroll i que estaven dins del seu àmbit legal de competències.
Aquests aspectes són els que han de ser objecte d'anàlisis en aquest recurs.
1.- Relació de denuncies e intensitat de les molèsties
De l'expedient administratiu i de les proves practicades es desprèn que les molèsties (sorolls i arrossegament de taules i cadires) han motivat per part de la recurrent la presentació davant l'ajuntament demandat de diverses denúncies en les dates següents:
-8-8-2007, 5-7-2008, 11-7-2008, 26-7-2008, 15-7-2008, 28-7-2008, 29-7-2008, 4-8-2008, 11-8-2008 ¡ 27-7-2009.
I han motivat també, que en data 20-9-2010 la recurrent requerís a l'administració demandada per la inactivitat administrativa en la que incorria i va sol·licitar l'adopció de les mesures pertinents per eradicar el focus de contaminació acústica als efectes de l'article 29.1 i 115.1 de la llei jurisdiccional amb apercebiment de recurs jurisdiccional. Requeriment que no ha obtingut resposta al caràcter objectivable de les molèsties derivades de sorolls i a la possibilitat de realitzar mesuraments sonométriques en el propi domicili del particular que se sent lesionat en els seus drets constitucionals, constitueixen prova rellevant les diverses medicions que consten a les actuacions que conclouen, de forma majoritària i coincident, que els nivells sonomètrics de recepció superen els límits autoritzats en horari nocturn en la zona acústica on es desenvolupa l'activitat que constitueix el focus de contaminació acústica.
La formulació de reiterades denúncies, d'un requeriment i les actuacions de l'ajuntament en anys diversos permeten constatar el caràcter permanent o com a mínim no esporàdic de les molèsties tot i que concretades en els mesos d'abril a octubre. Les Directives de la OMS, precisen que uns nivells de saturació acústica, que superin els 55 dBA a l'exterior de les zones d'habitatges produeixen greus molèsties, per la qual cosa més greus molèsties han de produir-se quan aquests valors es registren a l'interior dels habitatges, com és el cas.
Per tant, d'aquestes consideracions es desprèn la constatació objectiva d'immissions sonores reiterades durant els mesos d'abril a octubre a nivells superiors als que la normativa considera màxims tolerables.
2.- Activitat municipal tendent a corregir les anteriors molèsties
A diferencia de les reclamacions civils en que és suficient que el perjudicat acrediti la realitat del perjudici per motivar l'acció de responsabilitat la reclamació contra la inactivitat administrativa mitjançant el procediment especial de protecció dels drets fonamentals ha de demostrar que precisament aquesta passivitat ha estat d'una entitat tan considerable que ha estat causa concurrent en la violació deis drets fonamentals.
En el cas que ens ocupa, s'aprecia una passivitat administrativa donat que malgrat les denúncies de la recurrent i el requeriment formulats, l'Ajuntament va tolerar el funcionament d'una activitat productora de sorolls que es concreta en la instal·lació de taules i cadires a l'exterior del local. Conducta que s'ha mantingut tot i que el recurrent va aportar, amb el requeriment, un informe de mesurament sonomètric que advertia que el soroll superava els límits màxims legalment establerts. En aquesta situació l'Ajuntament va procedir a comprovar la realitat denunciada, i malgrat comprovar que el nivell d'immissió sonora era superior al límit autoritzat no va ordenar cautelarment el cessament de l'activitat, ni va acordar l'adopció de qualsevol altra mesura cautelar. Fins i tot, incoat expedient sancionador, no consta ni tan sols que la proposta de resolució (tot i que ineficaç per resoldre les lesions que aquí es recullen) hagi donat lloc a cap resolució concreta ni menys a la seva notificació i execució, permetent en conseqüència l'exercici d'una activitat molesta
Hi ha una situació de manca activitat imputable a l'Ajuntament d'Esparreguera donat que si bé és cert que va realitzar diverses actuacions, essencialment de mesuraments sonométrics, aquestes són clarament insuficients per a resoldre la contaminació acústica que patia la recurrent. Per tant es constata una inactivitat o una activitat insuficient per la manca de clausura preventiva i definitiva del focus de contaminació que superava , segons la prova aportada, els límits màxims establerts.
Per tot això cal entendre que la inactivitat administrativa ha vulnerat els drets fonamentals invocats i l'ajuntament demandat ha de procedir a adoptar les mesures necessàries per al cessament de l'escreix de soroll provocat per la instal·lació de la terrassa del bar Cal Milú. En conseqüència, és procedent estimar aquest recurs dins del límit de les pretensions de les parts, d'acord amb l'article 33 de la llei jurisdiccional.
Quart.- No s'aprecien. en aquest cas les circumstancies determinants de la condemna en costes establertes per l'article 139 de la llei jurisdiccional.
Atesos els preceptes legals esmentats i els altres que són d'aplicació,

Decisió
He resolt estimar el recurs interposat per GRG contra AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA, sense imposició de les costes processals.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts, amb l'advertiment que es pot interposar recurs ordinari d'apel·lació en contra, d'acord amb el que preveu l'article 81.2.b) de la llei jurisdiccional.

Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.