Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona
Bernat Boades, 46-50
17005 Girona


REFERÈNCIA: Recurs ordinari 411/2008
Part Recurrent : Comunitat de Propietaris del Psg. Del Mar, 17 - L'Escala
Part demandada: Ajuntament de L'Escala


SENTÈNCIA NÚM. 75/2010

Girona, 26 de febrer de 2010

Sr. Jordi Palomer Bou, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'aquesta ciutat, he vist el procediment contenciós administratiu, Recurs ordinari núm. 411/2008 sobre disciplina urbanística en el qual han intervingut, com a part demandant Comunitat de Propietaris del Psg. Del Mar, 17 -L'Escala, representada per la Procuradora Esther Sirvent Carbonell i defensada pel Lletrat Lluís Gallardo Fernández, i com a part demandada, l'Ajuntament de L'Escala, representat i defensat pel Lletrat Agustí García i Andrés, i dicto aquesta sentència sobre la base dels següents


ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. La procuradora Esther Sirvent Carbonell, que actua en nom i representació de la part actora, va interposar recurs contenciós administratiu contra Ajuntament de L'Escala.

SEGON. Es va disposar la incoació d'aquestes actuacions i se'ls hi va donar el curs processal que disposa la Llei d'aquesta jurisdicció. Així, les parts van despatxar els respectius tràmits conferits de demanda i de contestació que figuren a les actuacions, en els quals, sobre la base dels fets i dels fonaments de dret que exposaven, la demandant demanava l'anul·lació dels actes objecte del recurs i la demandada, la desestimació del recurs.

Així mateix las parts van sol·licitar la recepció a prova i, un cop obert el període de prova d'acord amb la interlocutòria de data 28 de maig de 2009 i, després de la declaració de pertinència, es va practicar, amb el resultat que consta en les actuacions.

Finalment, una vegada les parts van fer les conclusions, el plet va quedar conclús per a sentència.

TERCER. En la substanciació d'aquest procediment s'han complert les prescripcions legals.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Es dirigeix el present recurs contra la desestimació per silenci administratiu de la petició formulada pels recurrents a l'Ajuntament de L'escala en data 10 d'abril de 2008 per tal que incoés el corresponent expedient sancionador i de disciplina urbanística per la col·locació dels aparells de climatització al local baixos del Passeig del Mar 17 d'aquell municipi.

L'article 191 de la LUC senyala:

1. Totes les accions o les omissions que presumptament comportin vulneració de les determinacions contingudes en aquesta Llei, en el plantejament urbanístic o en les ordenances urbanístiques municipals, subjectes a sanció de conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i el reglament que la desplegui, han de donar lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i, subsegüentment, o be directament, si no es requereix informació prèvia, a la incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística.

2. La potestat de protecció de la legalitat urbanística es d'exercici preceptiu. L'exercici d'aquesta potestat dona lloc a la instrucció i la resolució d'un procediment o de més d'un que tenen per objecte, conjuntament o separadament, l'adopció de les mesures següents:

a) La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

b) La imposició de sancions.

c) La determinació dels danys i els perjudicis causats.

En el present cas el que resulta evident i ho admet fins i tot l'administració demandada és que la col·locació d'aquells aparell s'ha realitzat sense la preceptiva llicència i per tant i amb independència de la seva possible legalització ha de donar lloc aquesta actuació a la incoació del corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística.

SEGON. No s'aprecien en aquest cas els requisits que estableix l'article 139 de la Llei jurisdiccional quant a la imposició de costes, raó per la qual no és procedent un pronunciament positiu al respecte.

DECISIÓ

Atesos els fets exposats, els fonaments jurídics adduïts i els altres que son de aplicació, jo Jordi Palomer Bou, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona,

DECIDEIXO

Estimar el recurs presentat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA FINCA DEL PASSEIG DEL MAR 17 DE L'ESCALA; anul·lar la resolució recorreguda, imposant a l'Ajuntament de L'Escala l'obligació d'incoar, tramitar i resoldre el corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística per la instal·lació dels aparells de climatització al local baixos del Passeig del Mar 17 d'aquell municipi, sense imposar les costes d'aquest procés.


Contra aquesta sentència es pot interposar recurs ordinari d'apel·lació de conformitat amb allò que preveu l'article 81 de la Llei Jurisdiccional que només serà admès prèvia constitució d'un dipòsit de 50 euros que s'haurà d'ingressar en el compte d'aquest Jutjat 1685 0000 93 0411 amb l'advertència que de no constituir-lo es dictarà interlocutòria que posarà fi a la tramitació del recurs quedant ferma la resolució impugnada tot això d'acord amb la Disposició addicional quinzena de la LO 1/1985 del Poder Judicial segons la redacció donada por la LO 1/2009 de 3 de novembre complementaria de la Llei de reforma de la legislació processal per l'implantació de la
Nova oficina judicial.

Una vegada sigui ferma expediu-ne un testimoniatge i juntament amb l'expedient corresponen, trameteu-lo a l'òrgan demandat, que haurà de dur a terme la decisió sencerament. Advertiu aquell òrgan que se ha d'acusar la recepció.

Així mateix, expediu-ne en altre testimoniatge per unir-lo a les actuacions i inseriu l'original al llibre de sentències definitives del Jutjat.

Així per aquesta sentència, ho pronuncio, mano i signo.