Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona
Bernard Boades, 46-50
17005 Girona


REFERÈNCIA: Recurs Ordinari 421/08
Part Recurrent: Comunitat de Propietaris de la finca Passeig del Mar 17 de L'Escala
Part demandada: Ajuntament de L'Escala

SENTÈNCIA NÚM. 14/2010

Girona, 20 de gener de 2010.


Sr. Jordi Palomer Bou, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'aquesta ciutat nomenat en comissió de serveis sense rellevament de funcions pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Girona per acord del Consejo General del Poder Judicial de data de 30 de juliol de 2009 d'acord amb allò establert a l'article 216 bis de la LOPJ, he vist el procediment contenciós administratiu, Recurs ordinari núm. 421/08, sobre la disciplina urbanística en el qual han intervingut com a part demandant la Comunitat de Propietaris de la finca Passeig del Mar 17 de L'Escala, representada pel Procurador Sra. Sirvent Carbonell i defensat pel Lletrat Sr. Gallardo Fernàndez, com a part demandada l'Ajuntament de L'Escala, i dicto aquesta sentència sobre la base dels següents


ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. El procurador Sra. Sirvent Carbonell, que actua en nom i representació de la part actora, va interposar recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de L'Escala.

SEGON. Es va disposar la incoació d'aquestes actuacions i se'ls hi va donar el curs processal que disposa la Llei d'aquesta jurisdicció. Així, les parts van despatxar els respectius tràmits conferits de demanda i de contestació que figuren a les actuacions, en els quals, sobre la base dels fets i dels fonaments de dret que esposaven, la demandant demanava l'anul·lació dels actes objecte del recurs i la demandada, la desestimació del recurs.

Així mateix, les parts van sol·licitar la recepció a prova i, un cop obert el període de prova, d'acord amb interlocutòria de data 22 d'abril de 2009 i, després de la declaració de pertinència, es va practicar, amb el resultat que consta a les actuacions.

Finalment, una vegada les parts van fer les conclusions, el plet va quedar conclús per a sentència.

TERCER. En la substanciació d'aquest procediment s'han complert les prescripcions legals.


FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Es dirigeix el present recurs contra la desestimació per silenci administratiu de les peticions formulades pels recurrents en dat 10 d'abril de 2008 consistents en que s'incoés el corresponent expedient sancionador en relació a l'activitat del bar musical "Si No Fos" per contaminació acústica que provoca el funcionament de la seva activitat.

En aquest sentit cal tenir present el que senyala la entre d'altres la sentència del TSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa de 25 d'octubre de 2005 quan diu:

"De otro lado, en ésta como en otras tanta materias resultan esenciales las opiniones técnicas de quienes gozan de conocimientos suficientes a tal fin, entre las que deben considerarse preferentes -las que provienen de los funcionarios de la Administración pùblica, cuyo parecer se supone alejado de los condicionamientos a que pueden quedar sometidos los proporcionados por los particulares interesados, y sobre el que debe superponerse el procedente de los peritos judiciales, que en atenciòn al método de selección e inserciòn en el proceso que para ello se emplea, resulta especialmente atendible. Como expresa el Tribunal Supremo en su Setencia de 27 de octubre de 1998 (apelación 7320/1992) ".. en el informe de cada perito o dictamen de experto técnico valorado con arreglo a las normas de la sana crítica, ha de tenerse en cuenta -Sentencias de 5 de febrero de 1979, 19 de marzo de 1986, 4 de marzo de 1996, 2 de julio de 1996 etc,- que el dictamen de los técnicos municipales ha de conferìrsele, en principio, una valor superior de convicción, respecto de los emitidos a instancia de las partes, porque aquellos, como asistentes tècnicos la la autoridad que decide, están alejados de los intereses privados en pugna, por lo que cabe presumir en ellos una mayor dosis de objetividad, que también debe ser conjugada con los dictamenes emitidos en virtud de la prueba pericial practicada en los autos con las garantías de objetividad e imparcialidad emanadas del cumplimientos de lo dispuesto en los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil..." en el mismo sentido, Sentencias de 26 de octubre de 1993 (apelación 5316/1991) y 28 de junio de 1999 (casación 3880/1993). Todo ello con el resultado que deba proporcionar el sometimiento de los diversos informes aportados a las reglas de la sana critica (artículo 635 ALEC y 348 LEC), que, incluso, permitirá alterar en casos cocretos los expresados criterios, cuya rìgida aplicación "..supondrìa precisamente la ausencia o negación de la sana critica exigida en el precepto.." (entre otras, Sentecia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2000; casación 1965/1995).

En l'únic informe que consta a les actuacions dels tècnics municipals (foli 2) de l'expedient es fa constar la necessitat de practicar un estudi acústic per valorar la incidència de l'activitat en els habitatges veïns i en aquests sentit el mateix ajuntament demandat, tal i como consta al foli 1 de l'expedient, ja havia acordat en dat 7.5.2007 la comprovació de aïllament acústic del local, motiu pel qual cal estimar en part el recurs presentat.

SEGON.- No s'aprecia en aquest cas els requisits que estableix l'article 139 de la Llei jurisdiccional quant a la imposició de costes, raó per la qual no es procedent un pronunciament positiu al respecte.

Atesos els fonaments esmentats.

DECIDEIXO

Estimar en part el recurs presentat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA FINCA PASSEIG DEL MAR 17 DE L'ESCALA; anul·lar la resolució recorreguda, imposant a l'Ajuntament de L'Escala l'obligació en el termini màxim d'un mes de portar a terme la comprovació de aïllament acústic del local on es porta a terme l'activitat de bar musical Si No Fos amb la realització del corresponent estudi acústic i a la vista del mateix acordi si fos procedent la incoació, tramitació i resolució del corresponent expedient sancionador o la imposició de la mesures correctores corresponents, sense imposar les costes d'aquest procés.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs ordinari d'apel·lació de conformitat amb allò que preveu l'article 81 de la Llei Jurisdiccional que només serà admès prèvia constitució d'un dipòsit de 50 euros que s'haurà d'ingressar en el compte d'aquest Jutjat 1689000085042108 amb l'advertència que de no constituir-lo es dictarà interlocutòria que posarà fi a la tramitació del recurs quedant ferma la resolució impugnada tot això d'acord amb la Disposició addicional quinzena de la LO 1/1985 del Poder Judicial segons la redacció donada por la LO 1/2009 de 3 de novembre complementaria de la Llei de reforma de la legislació processal per l'implantació de la
Nova oficina judicial.

Una vegada sigui ferma expediu-ne un testimoniatge i juntament amb l'expedient corresponen, trameteu-lo a l'òrgan demandat, que haurà de dur a terme la decisió sencerament. Advertiu aquell òrgan que se ha d'acusar la recepció.

Així mateix, expediu-ne en altre testimoniatge per unir-lo a les actuacions i inseriu l'original al llibre de sentències definitives del Jutjat.

Així per aquesta sentència, ho pronuncio, mano i signo.

PUBLICACIÓ.- El Il·lm. Magistrat jutge que ha dictat la sentència anterior l'ha llegit i l'ha publicat en audiència pública el mateix dia de la data. En dono fe.