Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona
Bernard Boades, 46-50
17005 Girona

REFERÈNCIA: Procediment Abreujat 396/2008
Part Recurrent:
Part demandada: Ajuntament d'Hostalric


SENTÈNCIA NÚM. 29/09

Girona, 15 de gener de 2009

JORDI PALOMER BOU, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'aquesta ciutat, he vist el procediment abreujat núm. 396/2008, en el qual han intervingut, com a part demandat..................., representat per la Procuradora Sra............i defensat pel Lletrat Sr. Lluís Gallardo Fernández i com a part demandada, l'Ajuntament d'Hostalric, representat per la Procuradora Sra.........i defensat pel Lletrat Sr........, i dicto aquesta sentència sobre la base dels següents


ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- La Procuradora Sra........., en nom i representació de la part actora, va interposar recurs contenciós administratiu contra Ajuntament d'Hostalric. Mitjançant compareixença de data 22 de setembre de dos mil vuit, el recurrent va atorgar representació a la Procuradora Sra.......

SEGON.- Es va acordar la incoació d'aquestes actuacions i se'ls hi va donar el curs processal que disposa la Llei d'aquesta jurisdicció. Així, la vista es va assenyalar per el dia 17 de novembre de dos mil vuit, a les 11.30 hores, tràmit en el qual, i en l'ordre corresponent, les parts van despatxar els respectius tràmits conferits de demanda i contestació que figuren a les actuacions. Sobre la base dels fets i dels fonaments de dret que exposaven, la demandant demanava l'anul·lació dels actes objecte del recurs i la demanda, la desestimació del recurs.

En el mateix acte, les parts van proposar les proves que, després de la declaració de pertinència, es van practicar en el mateix moment, amb el resultat que consta a l'acta.

Finalment, una vegada les parts van fer les conclusions, el plet va quedar conclús per a sentència

TERCER.- En la substanciació d'aquest procediment s'han complert les prescripcions legals.


FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Es dirigeix el present recurs contra l'Ajuntament d'Hostalric per la inactivitat administrativa material per manca d'execució dels seus actes ferms en relació al local existent al carrer Poeta Ruyra 30 baixos d'aquell municipi respecte de l'activitat de bar restaurant que s'hi porta a terme.

Consta a l'expedient administratiu 24/2007 que en data 5 de novembre de 2007 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Hostalric va atorgar al sol·licitant la corresponent llicència ambiental (folis 41 a 43) per portar a terme l'activitat de bar restaurant a la nau industrial existent al carrer poeta Ruyra 30, condicionant-se la mateixa tal i com consta a la clàusula segona a les condicions que consten a l'informe de l'arquitecte tècnic municipal.

En el referit informe (foli 320) es deia entre d'altres i pel que aquí interessa:

"Caldrà que s'adoptin les mesures correctors que calgui a fi de que s'acompleixin els nivells de sorolls, segons la Llei 16/2002 de 28/6 de protecció contra la contaminació acústica. Especialment pel que fa a l'aparell climatitzador".

En aquest sentit la mateixa resolució ja referida senyalava expressament:

a) Prèvia a l'autorització de posada en marxa de l'activitat caldrà aportar certificat del director de la instal·lació pel que es manifesti l'acompliment dels reglaments tècnics que li són d'aplicació (electrotècnic, codi tècnic, etc. Previstos en el projecte.
b) Aportació de sonometria aportada per UTVA, tant pel que fa a l'espai exterior com per l'interior (habitacions afectats) amb font emissora de 90 dB (A) i amb les màquines de fred i altres existents en funcionament (que es farà constar).

Consta tanmateix que en data 5.5.2008 l'ara recurrent presenta un requeriment a l'Ajuntament demandant en relació al compliment d'aquelles condicions (folis 46 a 48), requeriment que és contestat en data 9.5.2008 (folis 49 i 50) amb informe de l'arquitecte tècnic municipal en el que es posa de manifest que el titular de la llicència no ha aportat el certificat del director de la instal·lació conforme les obres o instal·lacions s'han executat d'acord amb el projecte presentat i que tampoc es disposa de la prova de sonometria, posant de manifest que caldria requerir l'aportació d'aquell certificat i que en aquell moment l'Ajuntament disposa de mitjans per dur a terme la prova de sonometria sense que amb posterioritat consti cap més actuació.

En el present cas l'acció exercitada ho és a l'empara del que senyala l'article 29 apartat 2 de la LJCA.

2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si esta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el art. 78.

En primer lloc planteja l'administració demandada la manca de legitimació activa del recurrent per interposar el present recurs.

El motiu ha de ser desestimat, atès que mentre certament l'apartat 1 de l'article 29 planteja una restricció de la legitimació a aquelles persones afavorides per l'acte o disposició ("quienes tuvieran derecho"), aquesta restricció no apareix en l'apartat segon, ja que només es refereix als sol·licitants, que s'ha d'entendre evidentment en favor d'aquelles persones que han efectuat la sol·licitud corresponent per tal que s'executi l'acte ferm.

A mès cal tenir present que no pot ara pretendre l'administració negar-li al recurrent la seva legitimació, quan la mateixa ha estat admesa en via administrativa al tramitar el corresponent requeriment sense cap objecció en aquest sentit.

I finalment ja que es evident que el recurrent a l'igual que d'altres afectats tenen un interès directe amb el compliment d'aquella resolució ferma ja que el seu incompliment els afecta.

En segon lloc planteja l'administració demandada la inadmissibilitat del present recurs per no donar-se el seu pressupost material com és la manca d'activitat.

Tampoc aquesta al·legació pot ser admesa, ja que a diferencia de l'apartat 1 de l'article 29 en el que si es fa referència a la inactivitat, en el apartat 2 el que es refereix és la manca d'execució dels actes administratius ferms, i en el present cas és clar que aquesta execució no s'ha produït ja que el pretès informe de l'arquitecte tècnic municipal de 9.5.08 ja referit en res no suposa la realització del mateix ja que cap activitat s'ha portat a terme amb posterioritat per donar-hi compliment, per tant aquest motiu també ha de ser desestimat.

Pel que fa al fons de la qüestió plantejada i que com s'ha posat de manifest, existeix una llicència ambiental concedida en la qual per a poder portar a terme l'activitat s'imposaven una sèrie de condicionants tots i cadascun dels quals han estat incomplerts pel titular de la llicència i sense que l'administració demandada hagi fet cap actuació per tal que se'ls doni compliment, quan a més li consta per l'informe del seu propi tècnic que no tan sols no s'han complert sinó que a, és el propi ajuntament demandat està en condicions de portar a terme aquelles proves per si mateix, motiu pel qual el recurs ha de ser estimat.

SEGON.- L'article 139 de la Llei jurisdiccional estableix que és procedent imposar les costes quan se sostingui l'acció o el recurs amb temeritat o mala fe, o bé quan d'una altra manera es faria perdre la finalitat al recurs. En el present cas s'aprecia temeritat en la interposició i manteniment d'aquest recurs atesa la notòria manca de fonamentació versemblant d'aquest recurs ateses les circumstàncies, ja que l'Ajuntament demandant obliga a uns particulars a interposar un procediment judicial precisament per realitzar allò a que resulta obligat que és el compliment dels seus propis actes ferms.

DECISIÓ

Atesos el fets exposats, els fonaments jurídics adduïts i els altres que són d'aplicació, jo ............., Magistrat Jutge del jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona.

DECIDEIXO:

Estimar el recurs presentat per ..............; imposant a l'Ajuntament d'Hostalric l'execució de les condicions imposades en la seva resolució de data 5 de novembre de 2007 en el plaç màxim de dos mesos, imposant les costes d'aquest procés a la part demandada.

Notifiqui's aquesta sentencia amb advertiment que contra la mateixa es pot interposar recurs ordinari d'apel·lació de conformitat amb allò que preveu l'article 81 de la Llei jurisdiccional.

Lliureu un testimoniatge per unir-lo a les actuacions i inseriu l'original al llibre de sentències definitives del Jutjat.

Així per aquesta sentència, ho pronuncio, mano i signo.