Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona
Bernard Boades, 46-50
17005 Girona

Referència: Procediment Abreujat 396/2008
Part recurrent: Daniel
Part demandada: Ajuntament d’Hostalric


INTERLOCUTÒRIA

Girona, 8 de juliol de 2009

FETS

1. En data 15 de setembre de dos mil nou, el jutjat va rebre un escrit presentat per la Procuradora Sra. Esther Sirvent Carbonell, en nom i representació del Sr. Daniel, mitjançant el qual s’interposava recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament d’Hostalric envers la inactivitat administrativa material per falta d’execució d’actes ferms, en relació a la resolució que finalitza el procediment administratiu endegat a instàncies de Daniel, amb objecte de legalització d’activitats (ampliació) del local del c. Poeta Ruyra, 30, bx, d’Hostalric, activitat de bar-restaurant, antecedents obrants en l’expedient 24/07

2. Mitjançant escrit de data 7 d’abril de dos mil nou, la Procuradora Sra. Carme Peix i Espígol, en nom y representació de la part recurrent va presentar en escrit en qual es sol·licitava la nul·litat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2009, de l’Ajuntament de Hostalric. De l’esmentat trasllat es va donar trasllat a l’altre part litigant, amb el resultat que consta a les actuacions.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.- En data 15 de gener de 2009 es va dictar sentència a les presents actuacions la part dispositiva de la qual senyalava:

Estimar el recurs presentat por Daniel; imposant a l’Ajuntament d’Hostalric l’execució de les condicions imposades en la seva resolució de data 5 de novembre de 2007 en el plaç màxim de dos mesos, imposant les costes d’aquest procès a la part demandada.

L’objecte del procediment la inactivitat administrativa material por manca d’execució dels seus actes fermes en relació al local existent al carrer Ruyra 30 baixos d’aquell municipi respecte de l’activitat de bar restaurant que s’hi porta a terme.

I en aquest sentit consta que en data 5 de novembre de 2007 Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric va atorgar al sol·licitant la corresponent llicència ambiental (folis 41 a 43) per portar a terme l’activitat de bar restaurant a la nau industrial existent al carrer Poeta Ruyra 30, condicionant-se la mateixa tal i consta a la clàusula segona a les condicions que consten a l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.

En el referit informe (foli 20) es deia entre d’altres i pel que aquí interessa:

“Caldrà que s’adoptin les mesures correctors que calgui a fi de s’acompleixin els nivells de sorolls, segons la Llei 16/2002 de 28/6 de protecció contra la contaminació acústica especialment pel que fa a l’aparell climatitzador”.

En aquest sentit la mateixa resolució ja referida senyalava expressament:

a) Prèvia a l’autorització de posada en marxa de l’activitat caldrà aportar certificat del director de la instal·lació pel que es manifesti l’acompliment dels reglaments tècnics que li son d’aplicació (electrotècnic, codi tècnic, etc.) previstos en el projecte.
b) Aportació de sonometria aportada por UTVA, tant pel que fa a l’espai exterior com per l’interior (habitatges afectats) amb fon emissora de 90 dB(A) i amb les màquines de fred i altres existents en funcionament (que es farà constar).

Consta així mateix que en data 23 de febrer de 2009 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric va acordar la posada en funcionament de l’activitat referida per haver complert aquells requisits.

Així cal tenir present que l’article 103 apartat 4 de la Llei Jurisdiccional estableix que seran nuls de ple dret aquells actes contraris als pronunciaments de les sentències que es dictin amb finalitat d’evitar el seu compliment.

En el present cas consta complert el requisit a) dels imposats però no així el b) ia que és clar per una banda com reflecteix el mateix acte recorregut altra banda consta que no s’han pogut realitzar totes les medicions en els habitatges afectats i per tant és clarament incomplert, motiu pel qual cal anul·lar el referit acord fins que és poc probable que s’arribi a determinats nivells de sorolls el que posa de manifest que el referit informe no és concloent al respecte i per en tant no es compleixi amb el requisit b) dels imposats.

Atesos els fonaments legals esmentats

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:
Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric de data 23 de febrer de 2009 i declarar que l’estudi sonomètric presentat a l’Ajuntament i en relació al qual s’ha plantejat l’incident d’execució de sentencia no compleix els requeriments de la sentencia emesa en aquets procés.

Aquesta interlocutòria es susceptible de recurs de súplica en els termes de l’article 79 de la llei Jurisdiccional.

Així ho mano i signo. La secretària judicial en dóna fe