Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona
Bernat Boades, 46-50
17005 Girona


REFERÈNCIA: Procediment Abreujat 396/2008
Part Recurrent :
Part demandada: A i Ajuntament d'Hostalric

INTERLOCUTORIA


Girona, 18 de febrer de 2010

FETS

En data 7 de gener de dos mil deu, la representació processal de la part demandada va presentar escrit relatiu al compliment de l'execució de la sentència dictada en aquestes actuacions. D'aquest escrit se'n va donar trasllat a les parts, amb el resultat que consta a les actuacions.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.- En data 15 de gener de 2009 es va dictar sentència a les presents actuacions la part dispositiva de la qual senyalava:

Estimar el recurs presentat per ........; imposant a l'Ajuntament d'Hostalric l'execució de les condicions imposades en la seva resolució de data 5 de novembre de 2007 en el plaç màxim de dos mesos, imposant les costes d'aquest procés a la part demandada.

L'objecte del procediment era la inactivitat administrativa material per manca d'execució del seus actes ferms en relació al local existent al carrer Poeta Ruyra 30 baixos d'aquell municipi respecte de l'activitat de bar restaurant que s'hi porta a terme.

I en aquet sentit consta que en data 5 de novembre de 2007 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Hostalric va atorgar al sol·licitant la corresponent llicència ambiental (folis 41 a 43) per portar a terme l'activitat de bar restaurant a la nau industrial existent al carrer Poeta Ruyra 30, condicionant-se la mateixa tal i com consta a la clàusula segona a les condicions que consten a l'informe de l'arquitecte tècnic municipal.

En el referit informe (foli 20) es deia entre d'altres i pel que aquí interessa:

"Caldrà que s'adoptin les mesures correctors que calgui a fi de que s'acompleixen els nivells de sorolls, segons la Llei 16/2002 de 28/6 de protecció contra la contaminació acústica. Especialment pel que fa a l'aparell climatitzador".

En aquets sentit la mateixa resolució ja referida senyalava expressament:

a) Prèvia a l'autorització de posada en marxa de l'activitat caldrà aportar certificat del director de la instal·lació pel que es manifesti l'acompliment dels reglaments tècnics que li són d'aplicació (electrònic, codi tècnic, etc.) previstos en el projecte.

b) Aportació de sonometria aportada per UTVA, tant pel que fa a l'espai exterior com per a l'interior (habitatges afectats) amb font emissora de 90 dB(A) i amb les màquines de fred i altres existents en funcionament (que es farà constar).

Consta així mateix que en data 23 de febrer de 2009 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Hostalric va acordar autoritzar la posada en funcionament de l'activitat referida per haver complert aquells requisits.

En el present cas consta complert el requisit a) del imposats però no així el b) ja que és clar per una banda com reflecteix el mateix acte recorregut que es poc probable "que s'arribi a determinats nivells de soroll el que posa de manifest que el referit informe no és concloent al respecte i per altra banda consta que no s'han pogut realitzar totes les medicions en els habitatges afectats i per tant és clarament incomplert, motiu pel qual cal anul·lar el referit acord fins en tant no es compleixi amb el requisit b) dels imposats.

Així per interlocutòria de data 8 de juliol de 2009 es va acordar:

Anul·lar l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Hostalric de data 23 de febrer de 2009 i declarar que l'estudi sonomètric presentat a l'Ajuntament i en relació al qual s'ha plantejat l'incident d'execució de sentència no compleix els requeriments de la sentència emesa en aquest procés.

Amb posterioritat en Interlocutòria de data 7 d'octubre de 2009 es va acordar:

Declarar que la documentació presentada per l'Ajuntament demandant no compleix els requeriments de la sentència emesa en aquest procés.

L'article 104 de la Llei jurisdiccional disposa que l'Administració haurà de dur la sentència a terme en el termini de deu dies des de la comunicació de fermesa tot practicant allò exigit per les declaracions contingudes a la mateixa. Val a dir en aquet punt que la sentència obligava al compliment immediat en els seus propis termes, els quals eren absolutament clars, sense que l'administració demanés l'ampliació del termini d'execució de 10 dies que s'esmenta a l'article 104 de la Llei Jurisdiccional.

Consegüentment, l'administració i específicament l'Alcalde en la seva qualitat de responsable executiu del mateix han incorregut en una clara situació de negligència quant l'execució de la sentència recaiguda en aquets procés, no ja per tant que és l'Ajuntament demandant que ha d'executar-la, sinó per que a més des del requeriment acordat s'ha intentat per tots els mitjans evitar el seu compliment, fins a aquest darrer intent de realitzar-lo per la via d'un pretès recurs de revisió, que a més no ha estat resolt.

SEGON.- Ateses les circumstancies i sense perjudici d'ulteriors resolucions, procedeix requerir a l'Alcalde en la seva qualitat de representant de la institució i cap de la seva administració executiva als efectes que ordeni allò que s'escaigui per tal que procedeixi a l'execució de la sentència dictada el més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior a un mes comptat des de la notificació d'aquesta interlocutòria, amb apercebiment de les responsabilitats a les que es refereix l'article 112 de la Llei jurisdiccional.


PART DISPOSITIVA

Atesos els fets exposats i la fonamentació jurídica adduïda, jo, Jordi Palomer Bou, Magistrat Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona,

DISPOSO:

Requerir a l'alcalde d'Hostalric als efectes que disposi l'execució de sentencia en els termes esmentats, en el plaç màxim 10 dies amb l'advertiment de les responsabilitats i de la multa coercitiva prevista a l'article 112 de la Llei Jurisdiccional.

Contra aquesta resolució s'hi pot interposar recurs de súplica en el termini de cinc dies següents a la seva notificació, que només serà admès si prèviament es constitueix un dipòsit de 25 euros mitjançant ingrés en el compte d'aquest Jutjat 1685000093039608, amb l'advertència que, de no efectuar-se la consignació, es dictarà interlocutòria que posarà fi a la tramitació del recurs, quedant ferma la resolució impugnada, tot això d'acord amb la disposició addicional quinzena de la LO 1/1985 del Poder Judicial, segons la redacció donada per la LO 1/2009, de 3 de novembre, complementaria de la Llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial.

Així ho disposo, ho mano i ho signo. La Secretaria Judicial es dóna fe.