ASPECTES JURÍDICS DE LA PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Apunts sobre la nova Ley del Ruido (Ley 37/2003, BOE 18/11/2003)

Lluís Gallardo
Advocat i President de Juristas Contra el Ruido


INTRODUCCIÓ

L'objecte d'aquesta conferència-col·loqui, al moment en el que es va preveure, era la d'exposar els aspectes jurídics més rellevants de la protecció contra la contaminació acústica, si bé, en tot cas, enfocats des de la vessant pràctica del nostre exercici professional de defensa jurídica dels drets i interessos dels particulars afectats. Malgrat que es tenia present l'aprovació definitiva per les Corts Generals i publicació de la que havia de ser la Ley del Ruido, aquesta s'ha avançat en els aconteixements i es va publicar el passat dimarts 18 de novembre al Boletín Oficial del Estado sota el número 37/2003. Per això, i dins dels aspectes legals de la protecció contra la contaminació acústica, es fa un breu esment, a mena d'introducció crítica, sobre aquesta nova llei i, alhora, s'aprofita l'avinentesa per a fer una exposició de quins són els instruments legals que tenim al nostre abast els professionals del Dret per a lluitar contra un dels factors que actualment a la nostra societat i de manera principal minven la qualitat de vida de la ciutadania.

LA LEY 37/2003, DEL RUIDO
Una de les primeres notes que ressalten a simple vista i atesa la denominació d'aquesta llei és el seu títol. No emprea preposicions com "contra" o "sobre" (com, per exemple, les lleis catalana i valenciana de protecció contra la contaminació acústica), sinó "de", fent al·lusió a que del que tracta la Ley 37/2003 és el soroll i no tant la protecció de la ciutadania enfront del mateix. En efecte, la llei estatal del soroll, malgrat que en la seva exposició de motius explica que s'ha optat per aquest títol per raó de la seva senzillesa, obvia tot instrument de protecció eficaç (v. gr. la definició i establiment de límits màxims sonors, qüestió que relega per la posterior regulació reglamentària, cas que n'hi hagi) de la ciutadania enfront de les causes i els efectes dels sorolls.
Pel que fa a les qüestions tècniques-legals de detall de la seva regulació, es poden veure i descarregar des del web de Juristas Contra el Ruido les al·legacions que tant aquest col·lectiu com d'altres entitats vàrem proposar al redactat proposat pel Ministerio de Medio Ambiente com a avantprojecte de Llei. Aquest avantprojecte, el seu redactat, s'ha aprovat i publicat, i properament entrarà en vigor, sense modificar-ne ni una coma.
La Ley suposa, per una altra part, la transposició a l'àmbit intern espanyol de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Eurpeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, és a dir, del soroll que podem percebre a l'atmosfera de la via pública. I en coherència amb aquesta finalitat deixa fora, per tant, el soroll "domèstic", és a dir, el provocat per incivisme de veïns colindants en tant que el seu comportament romangui dins dels «límites tolerables» (art. 2.2.b) d'acord amb les ordenances municipals; així mateix, també resten fora de l'àmbit d'aquesta Ley les activitats militars, ja que segons el text legal s'han de regir per la seva legislació específica (a aquests efectes resulta interessant la lectura de la sentència del Tribunal Suprem, Sala 3a, de 9 d'abril de 2003, que desestima el recurs d'una associació de veïns de Palma que havien interessat del Ministerio de Defensa el cessament de les pràctiques de tir que es percebien des dels domicilis dels afectats i, precisament, es desestima, perquè no hi ha legislació protectora en aquest àmbit; i l'activitat laboral).
La Ley del Ruido delimita les parts del territori segons àrees acústiques que s'identifiquen amb els usos del sòl a delimitar acústicament, i a fi i efecte d'establir, per via reglamentària, els límits màxims sonors admissibles, segons les necessitats d'aitals usos. Per aquesta tasca, resultarà fonamental l'elaboració dels anomenats mapes de soroll (la plasmació escrita de la realitat ambiental acústica). Segons el grau d'impacte registrat, s'hauran d'adoptar mesures correctores, apart de les preventives (a l'hora d'atorgar llicències per a activitats incisives del medi ambient, per exemple, i pels sorolls que es preveu que desenvolupi dita activitat). En aquest sentit, es preveu la delimitació i declaració de les Zonas de Protección Acústica Especial y de les Zonas de Situación Acústica Especial. Els esmentats mapes de sorolls, juntament amb els plans d'acció, hauran d'estar aprovats en determinat temps comprès entre juny del 2007 i juliol de 2013. Temps suficient, cal dir, com perquè es desenvolupin les infraestructures viaries quin grau d'impacte acústic es tracta de mesurar.
Cal destacar, quant a règim sancionador, que les infraccions molt greus poden causar confusió, fonamentalment per la tipificació que fa l'art. 28.2.b) de la Ley, amb la comissió del delicte contra el medi ambient i per causa de sorolls, així com que s'ha procurat no causar conflicte o distorsió amb les prèvies regulacions autonòmiques sobre la matèria i pel que fa la tipologia de les sancions aplicables i a les quanties màximes que es poden arribar a imposar.

PROTECCIÓ CIVIL
Amb caràcter general, s'ha de fer esment de l'art. 7è, 590 i 1908 del Codi civil espanyol. A Catalunya queda desplaçada o complementada aquesta regulació per l'art. 3r de la Llei 13/1990, de l'acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge. En substància, el precepte citat de la llei catalana restringeix els medis de lluita en contra de focus sorollosos, ja que no es pot demanar -via civil- la clausura d'activitats que comptin amb els corresponents permisos i llicències administratives, sinó únicament l'adopció de mesures correctores o, en el seu defecte, la corresponent indemnització, apart que la llei reserva les accions civils als "propietaris" (entenem que també es pot fer extensible als titulars de drets reals que es puguin veure afectats per les immissions) i que sempre la mesura reparadora passa per una indemnització.
Dins d'altres aspectes d'aquest tipus de protecció, es pot fer esment dels arts. 27.2.e) de la Llei d'Arrendaments Urbans (que compta ja amb la 1a sentència a Espanya que l'aplica: JPI 46 de Barcelona, de novembre de 2001) i l'art. 7.2 Llei de Propietat Horitzontal, de pertinent aplicació sempre que el focus sorollós tingui el seu origen en la mateixa finca que la de la comunitat que acciona.

PROTECCIÓ PENAL
S'ha de destacar aquí la sentència del cas Chapó, dictada per la Sala 2a del Tribunal Suprem, i de data 24 de febrer de 2003, per la qual es confirma, en essència, la prèvia de l'Audiència Provincial de Palència de novembre de 2000. Aquestes resolucions de l'ordre jurisdiccional penal suposen una fita en la lluita contra el soroll i pel que comporten de benefici en aquest sentit i de protecció contra la contaminació acústica.
La sentència de 24 de febrer de 2003, de la Sala Segona del Tribunal Suprem confirma i també revoca en part la prèvia sentència que a l'any 2000 va dictar l'Audiència de Palència, com s'ha dit, i per la qual es va condemnar al responsable d'una sala de festes a més de dos anys de presó (si bé es va sol·licitar l'indult parcial), i a abonar una multa i unes substancioses indemnitzacions als damnificats i querellants particulars per haver comès un delicte contra el medi ambient.
El més rellevant de la sentència ve donat la confirmació del canvi o gir de doctrina jurisprudència en allò que fa referència a la tipologia de comissió del delicte contra el medi ambient: passa de ser un delicte de perill concret a un altre de tipus abstracte-hipotètic, no sense matisos, però que en el cas dels sorolls resulta més coherent, ja que a curt termini els greus efectes de la contaminació acústica sobre la salut humana no es deixen sentir (no hi ha una intoxicació per gasos o fums despresos per la indústria veïna, però sí que amb els sorolls continus durant un cert temps es pot començar a desenvolupar certes patologies psíquiques i/o físiques no menys importants com, per exemple, trencar el quadre de son).
També cal posar èmfasi en que la sentència fa una correcta interpretació del principi non bis in idem i que podem resumir aquí, ateses sobretot les darreres sentències que al respecte s'han pronunciat pel Tribunal Constitucional (STC 2/2003, de 16 de gener) en que no s'ha de confondre la sanció administrativa amb la penal i menys quan els subjectes passius d'ambdues resulten diferents (en l'administrativa la persona jurídica titular del negoci molest, i en la penal la persona física que ha de respondre personalment dels danys ocasionats).
Aquesta sentència ha estat comentada recentment a Món Jurídic de novembre 2003 Jurisprudència penal, respecte del qual recomanem la seva lectura, a més dels comentaris que també pengen del web de Juristas Contra el Ruido.

PROTECCIÓ ADMINISTRATIVA
La vessant administrativa de la protecció mediambiental i enfront dels focus sorollosos té una importància cabdal dins el nostre sistema, fonamentalment pel que respecta a la intervenció i disciplina d'activitats.
El canvi de sistema operat per la Llei 3/1998, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, i el "desplaçament" (Disp. Ad. Sisena) que implica a Catalunya del conegut RAMINP (Decret 2414/1964, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas) i el seu sistema d'intervenció i disciplina d'activitats, ha provocat que aquesta darrera vessant, de disciplina, resti confusa amb la d'intervenció, si més no pel que fa al deure de comprovar immediatament després de la posada en servei d'activitats sotmeses al règim de comunicació (Annex III Llei 3/1998, i Decret 136/1999), sobretot en casos de bars, restaurants, etc.
S'ha de ressaltar que la confiança legítima que com a principi del funcionament de les Administracions Públiques s'estableix a l'art. 3r de la Ley 30/1992, RJPAC, és un dels fonaments per a demanar la pràctica de totes aquelles proves i mesuraments que siguin escaients per a determinar l'origen i el grau d'impacte acústic que desenvolupen les activitats prèviament intervingudes per l'Administració, encara i que el seu règim d'intervenció-legalització hagi estat del més flexible i mínim possible.

PROTECCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
El més destacable d'aquesta vessant de protecció dels drets subjectius i enfront dels sorolls, ho suposen els recursos contenciosos administratius envers la inactivitat administrativa lesiva de drets fonamentals de la persona (integritat física i moral, intimitat personal i familiar, i inviolabilitat domiciliària) i, precisament, per no controlar degudament (falta de resposta administrativa a instàncies de queixes, peticions de mesuraments, inspeccions tècniques o polivalents a locals molestos, etc) les emissions sonores d'activitats que, ajustant-se o no a la normativa en vigor i de pertinent aplicació, provoquin sorolls molestos.
En aquests casos, i dels quals es compta amb el 1r precedent a Catalunya en virtut de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de 18 de juliol de 2002, dictada en apel·lació de la precedent, confirmant-la, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, la inacció administrativa de les competències municipals ocasionen, de manera efectiva, a mena de col·laboració eficaç i directa, la lesió dels drets fonamentals de la persona, segons s'ha indicat.
Apart d'aquest via preferent i sumària, també se'n pot fer ús, lògicament, del recurs ordinari (per reclamació de responsabilitat patrimonial, impugnació de llicències -d'activitat i de funcionament-, d'omissió de béns expropiats, etc.), si bé, i donada la seva dinàmica processal, en aquest cas es fa molt recomanable la petició de mesures cautelars, incloses les de tipus positiu.

PROTECCIÓ LABORAL
Dins d'aquest àmbit de protecció s'ha de tenir present el Real Decreto 1316/1989 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo i la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
Cal destacar que les mesures de protecció es poden exigir tant de l'empresari (amb possible acció davant l'ordre social) com, pel que respecta al seu control, a la Inspecció de Treball, el que pot desenvolupar conseqüències jurídiques de tipus administratiu, com el que va donar lloc a la sentència del TSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, de data 6 de setembre de 2002, que resol el recurs contenciós administratiu interposat per una empresa sancionada per no haver adoptat mesures de prevenció i correcció de la contaminació acústica que pateixen els seus treballadors.
Apart d'aquesta vessant, també s'ha de fer succint esment a les mesures socials de prestació (no tant protecció) de subsidis laborals pel fet de patir hipoacúsies bilaterals (sordesa) en diferent grau i que qualifiquen la invalidesa com a total o com a absoluta. En aquests casos, la protecció del treballador resulta palesa, i segons la jurisprudència que ha recaigut sobre la matèria, si bé ens hem de plantejar quina mesura de protecció legal comptem en els casos en que els treballadors són funcionaris que pel seu règim específic de submissió a una determinada Administració pública no gaudeixen de l'esmentada protecció laboral (p. ex. el cas de funcionaris amb funcions policials/militars; exemple de la consulta de la Guàrdia Civil del Mar).